DĖMESIO!!!

Atsižvelgiant į COVID-19 viruso plitimo situaciją šalyje ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimamus sprendimus bei rekomendacijas  VšĮ Visagino sporto ir rekreacijos centro plaukimo baseinų (Vilties g. 5A ir Draugystės g. 10B) veikla stabdoma nuo  lapkričio 7 dienos iki karantino sušvelninimo, pagal teisės aktų nustatytą tvarką.

 

 

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

APIE BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS VISAGINO SPORTO CENTRO PERTVARKYMO Į VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ VISAGINO SPORTO IR REKREACIJOS CENTRĄ

                      Vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi, Visagino savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu   Nr. TS-169 „Dėl biudžetinės įstaigos Visagino sporto centro pertvarkymo į viešąją įstaigą Visagino sporto ir rekreacijos centrą“,

                     p r a n e š a m e, kad Visagino sporto centras pertvarkomas į viešąją įstaigą Visagino sporto ir rekreacijos centrą.

                     Visos pertvarkomos biudžetinės įstaigos Visagino sporto centro teisės ir pareigos nuo 2020 m. spalio 1 d. pereina po pertvarkymo veiksiančiai viešajai įstaigai Visagino sporto ir rekreacijos centrui.

                     Viešosios įstaigos Visagino sporto ir rekreacijos centro buveinės adresas: Parko g. 2A, 31140 Visaginas, duomenys apie pertvarkomą biudžetinę įstaigą Visagino sporto centrą kaupiami ir  saugomi Juridinių asmenų registre.

Visagino savivaldybės administracijos direktorius įgyvendina Visagino savivaldybės, kaip VšĮ Visagino sporto ir rekreacijos centro savininkės, teises ir pareigas, išskyrus išimtinei Visagino savivaldybės tarybos kompetencijai pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą priskirtas funkcijas, kurias įgyvendina pati Visagino savivaldybės taryba.

                     Susipažinti su po pertvarkymo veiksiančios viešosios įstaigos Visagino sporto ir  rekreacijos centro įstatais, pertvarkomos biudžetinės įstaigos Visagino sporto centro trejų finansinių metų metinių ataskaitų rinkiniais ir metinėmis veiklos ataskaitomis galima: adresu Parko g. 2A, 31140 Visaginas, darbo laikas   8-17 val.  ir interneto svetainėje  http://vsc.sugardas.lt.

PRANEŠIMAS

Vadovaudamiesi 2020-04-28 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 23 d. Nr. V- 973 „Dėl COVID 19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių aukšto meistriškumo sporto pratybų vietose“ nutarimu ir LR vyriausybės 2020 m. gegužės 13 d. Nr. 475 nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo suderinę su Visagino savivaldybės administracija
ugdymo veiklą atnaujina Visagino sporto centras nuo 2020 m. birželio 1 d.

 

Didelis dėmesys bus skiriamas saugumui ir higienos reikalavimams. Sportininkų saugumas bus užtikrintas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. V-1162 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo būtinų sąlygų užtikrinimo“ bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. V-1118 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms“.

  • Prie įėjimo į sporto bazes kiekvienam sportininkui bus matuojama kūno temperatūra.
  • Visose sporto bazės matomose vietose paskelbta informacija, atkreipianti dėmesį į asmens higienos sąlygų laikymosi būtinybę (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.).
  • Visų treniruočių metu bus laikomasi saugių atstumų ir higienos reikalavimų.
  • Treniruotės bus vykdomos grupėmis.
  • Reguliariai bus atliekama patalpų, darbinių paviršių, įrangos valymas ir dezinfekcija.
  • Sportininkų bus prašoma ateiti į treniruotę jai paskirtu metu, kad nebūtų bereikalingos spūsties.

SVARBU!

Nuo kovo 13 d. rekomenduojama, o nuo kovo 16 d. iki gegužės 11 d., privalomai stabdomas ugdymo, mokymo ir studijų procesas visose švietimo įstaigose, t.y. universitetuose, kolegijose ir mokyklose, taip pat dienos ir užimtumo centruose, neveiks darželiai, neformaliojo švietimo įstaigos.